مصوبه شماره 75


مصوبه شماره 75 [95/01/25]

فرایند اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای واحدهای تابعه شورای سیاست‌گذاری
مقدمه
به‌منظور هماهنگ‌سازی و سامان بخشیدن به فرایند تنظیم پیشنهاد بودجه تا ابلاغ و بررسی عملکرد اعتبارات، فرایند اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های سرمایه‌ای واحدهای تابعه شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران به شرح ذیل تصویب گردید.
تعاریف
ماده 1. به‌منظور رعایت اختصار، اصطلاحات ذیل جایگزین عناوین و تعاریف کامل آن‌ها می‌گردد:
شورا: شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران؛
دبیرخانه: دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران؛
مرکز: مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران؛
جامعه: جامعه الزهرا (سلام‌الله علیها)
کمیسیون: کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی؛
واحدهای تابعه: دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران و جامعه الزهرا (سلام‌الله علیها)
تملک دارایی: تملک دارائی‌های سرمایه‌ای؛
برنامه: مجموعه عملیات و خدمات هدفمند مشخصی است که جهت تحقق بخشی از اهداف سالانه، اجرا می‌شود؛ مانند آموزش ضمن خدمت کارکنان؛
کلان برنامه: مجموعه‌ای از برنامه‌های هم‌راستا است که تحقق بخشی از اهداف فصل را بر عهده دارد؛ مانند آموزش ضمن خدمت؛
فصل: مجموعه‌ای از کلان برنامه‌های هم‌راستا است که تحقق بخشی از اهداف هر امر را بر عهده دارد؛ مانند آموزش کارکنان؛
امر: مجموعه‌ای از فصول هم‌راستا است که تحقق بخشی از اهداف، وظایف و مأموریت‌ها اصلی سازمان را بر عهده دارد؛ مانند آموزش.

سطوح بودجه‌بندی
ماده 2. سطوح بودجه‌بندی اعتبارات هزینه‌ای واحدهای تابعه در چهار سطح امر، فصل، کلان برنامه و برنامه تعیین می‌گردد.
تبصره: اصلاح ساختار بودجه در سطح امر، فصل و کلان برنامه با پیشنهاد واحدهای تابعه در کمیسیون و اصلاح سایر سطوح توسط واحدهای تابعه انجام می‌گیرد.

فرایند بودجه در کمیسیون
ماده 3. فرایند بودجه‌بندی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی واحدهای تابعه عبارت است از:
1. تهیه و تدوین سیاست‌ها و بخشنامه برنامه و بودجه سالانه؛
2. تعیین و ابلاغ سقف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سالانه؛
3. تهیه و تدوین دستورالعمل تنظیم برنامه و بودجه سالانه؛
4. دریافت، بررسی، تصویب و ابلاغ بودجه اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی؛
5. تدوین و تصویب احکام و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سالانه؛
6. دریافت و بررسی گزارش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی؛
تبصره 1: هر کدام از موارد فوق پس از تنظیم و تصویب، در صورت نیاز به تغییر و اصلاح در سنوات آتی، به کمیسیون ارائه می‌گردد.
تبصره 2: گزارش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای در راستای اطلاع‌رسانی بوده و مبنای بررسی بودجه پیشنهادی قرار نمی‌گیرد.

تنظیم بودجه پیشنهادی
ماده 4. واحدهای تابعه موظف‌اند بودجه پیشنهادی اعتبارات هزینه‌ای خود را مطابق با پیوست شماره 1 در سطح کلان برنامه به همراه فهرست عناوین برنامه‌های ذیل هر کلان برنامه، با ذکر شاخص‌های کمیت گذاری شده ذیل هر کلان برنامه  و به ضمیمه آمار و ارقام پایه (طلاب، اساتید، کارکنان) جهت بررسی به کمیسیون ارائه نمایند.
تبصره: در تنظیم بودجه پیشنهادی، برنامه‌های همگن و مرتبط، تحت کلان برنامه مربوطه پیش‌بینی می‌گردد.
ماده 5. در بودجه پیشنهادی اعتبارات تملک دارایی عناوین پروژه های تکمیلی در هر استان به تفکیک نوع اقدام (ساخت واحد حوزوی، ساختمان مدیریت، خوابگاه و استادسرا) ذکر شده و اعتبارات آن به صورت سرجمع مطابق با پیوست شماره 2 ارائه می‌گردد؛
تبصره: واحدهای تابعه موظفند اطلاعات مورد نیاز جهت مبادله موافقتنامه اعتبارات تملک دارائی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی و درخواست‌های دولتی را به دبیرخانه ارائه نمایند.
ماده 6. کلیه پروژه‌های جدیدالاحداث پیشنهادی، مطابق با طرح جامع مصوب تأسیس و توسعه واحدهای تابعه، ارائه می‌گردد.
تبصره: تا تصویب طرح جامع تأسیس و توسعه واحدهای تابعه، آغاز پروژه‌های جدیدالاحداث منوط به اخذ مجوز از شورا و ارائه اطلاعات کامل مطابق با پیوست شماره 2 به دبیرخانه می‌باشد.

بررسی بودجه پیشنهادی
ماده 7. دبیرخانه بودجه پیشنهادی واحدهای تابعه را بررسی نموده و واحدهای تابعه موظف‌اند در مواردی که دبیرخانه جهت بررسی و کارشناسی بودجه نیاز به اطلاعات دارد، نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی اقدام نمایند؛
ماده 8. در صورت وجود اشکال فنی در بررسی بودجه، موارد در جلسات کارشناسی مشترک با واحدهای مربوطه بررسی شده و بودجه مورد توافق جهت تصویب خواهی به کمیسیون ارسال می‌شود.
تبصره: در صورت عدم تأمین نظر کارشناسی دبیرخانه، موارد اختلافی به همراه نظرات دبیرخانه جهت تصویب‌خواهی به کمیسیون ارسال می‌شود.

تصویب و ابلاغ اعتبارات
ماده 9. بودجه اعتبارات هزینه‌ای دبیرخانه و مرکز در سطح کلان برنامه به همراه عناوین برنامه‌های ذیل آن و با ذکر شاخص‌های کمیت گذاری شده برای هر کلان برنامه مطابق با پیوست شماره 3 تصویب و ابلاغ می‌گردد.
ماده 10. بودجه اعتبارات هزینه‌ای جامعه در سطح فصل با ذکر عناوین کلان برنامه و برنامه‌ها به همراه شاخص‌های کمیت گذاری شده ذیل هر کلان برنامه تصویب و ابلاغ می‌گردد.
ماده 11. اعتبارات تملک دارایی واحدهای تابعه مطابق با فرم پیوست شماره (2) تصویب و ابلاغ می‌گردد.

گزارش عملکرد
ماده 12. واحدهای تابعه موظف‌اند گزارش عملکرد مالی اعتبارات هزینه‌ای خود را مطابق پیوست شماره (4) در سطح برنامه و در مقاطع زمانی تعیین‌شده و با ذکر شاخص‌های محقق شده مطابق با شاخص‌های کمیت گذاری شده مصوب، به دبیرخانه ارائه نمایند.
ماده 13. واحدهای تابعه موظف‌اند گزارش عملکرد اعتبارات تملک دارایی خود را مطابق پیوست شماره (5) به دبیرخانه ارائه نمایند.
ماده 14. این آیین‌نامه در 14 ماده و 7 تبصره در تاریخ 18/01/1395 به تصویب کمیسیون مدیریت و برنامه‌ریزی شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران رسید و از تاریخ ابلاغ کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن ملغی می‌گردد.

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا