مصوبه شماره 82


مصوبه شماره 82 [95/05/03]

مصوبه قبلی :: مصوبه بعدی :: بازگشت

عناوین و تعاریف واحدهای علمی – تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران

 

عناوین و تعاریف واحدهای علمی – تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران به شرح ذیل تصویب گردید:
الف: مدرسه علمیه: واحد علمی- تربیتی است که عهده¬دار امر تعلیم و تربیت طلاب در سطح 2 (سطوح 1 و 2) حوزه¬های علمیه خواهران می¬باشد.
ب: مدرسه علمیه عالی: واحد علمی- تربیتی است که عهده¬دار امر تعلیم و تربیت طلاب در سطح 3 حوزه-های علمیه خواهران می‌باشد.
ج: مدرسه علمیه عالی تخصصی: واحد علمی- تربیتی است که عهده¬دار امر تعلیم و تربیت طلاب در سطح 4 حوزه¬های علمیه خواهران می‌باشد.
تبصره: مدارس مجری سطوح آموزشی بالاتر می‌توانند در موارد خاص و با اخذ مجوز نسبت به اجرای سطوح پایینتر اقدام نماید.
 

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا