اداری و پشتیبانی

 

شرح وظایف اداره اداری و پشتیبانی؛

1. انجام امور پشتیبانی، اداری و مالی دبیرخانه از قبیل:

حقوق و دستمزد؛
بیمه؛
خدمات رفاهی؛
حراست؛
جذب، گزینش و انجام مراحل استخدامی نیروی انسانی؛
و ...؛

2. ساماندهی امور فناوری اطلاعات شورا و دبیرخانه؛
3. ساماندهی بانک اطلاعات و آمار موردنیاز شورا و دبیرخانه؛

دسترسی سریع

اخبار و اطلاعیه ها

بالا